ร่วมเป็นส้กขีพยานและร่วมสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 ร้อยเอกนิตย์ชาญ สุปินะ นายกสมาคม พร้อมด้วย นายสมหวัง เผือกพิพัฒ อุปนายกสมาคม นางจิราพร เนียรมงคล และนางสาวณัฏฐ์ชญาภา ไกรพานิชย์ เจ้าหน้าที่สมาคม ได้เข้าร่วมเป็นส้กขีพยานและร่วมสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ สมาคมคนตาบอดจังหวัดเพชรบุรี ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี