คณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่

ร้อยเอกนิตย์ชาญ สุปินะ นายกสมาคม
นายสมหวัง เผือกพิพัฒ อุปนายกฝ่ายบริหาร
นายอัมพร กัณหาบุตร เลขานุการ
นางจิราพร เนียรมงคล เหรัญญิก
นายสวอง นวลอ่อน นายทะเบียน
นายวิรัช สุขเจริญ ประชาสัมพันธ์
นางสาวมะลิวัลย์ ประเสริฐศรี ปฏิคม

นางสุจิตรา เพ็ชรอินทร์ เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวณัฏฐ์ชญาภา ไกรพานิชย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ