โครงการอบรมความรู้กฎหมายภาษีที่จำเป็น

วิทยากรจากฝ่ายกฎหมายของกรมสรรพากร
โดยมีองค์กรสมาชิกและองค์กรเครือข่ายเข้าร่วมโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์(ซูม)