กิจกรรมโครงการ2566

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 สมาคมสหภาพฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการไหว้พระปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมและสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ วัดป่าคลอง 11 จังหวัดปทุมธานี และวัดมณีวงศ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งองค์กรสมาชิกให้ความร่วมมือและร่วมกิจกรรมกันอย่างมีความสุขและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งได้ความประทับใจในการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวด้วย