Home ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม-โครงการ โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
กิจกรรม-โครงการ
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2013 เวลา 13:37 น.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง

การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการบริหาร สมาคมสหภาพคนตาบอดและคนพิการเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สมาคมสหภาพคนตาบอดและคนพิการเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ

ลักษณะโครงการ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ


1.  ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


2.  หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจัย แนวโน้ม สถานการณ์ และเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการดำเนินงานด้านคนพิการของประเทศไทย ตลอดจนพันธะสัญญาต่างๆ กับนานาประเทศ ซึ่งแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550 - 2554 และร่างแผนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 – 2559 ได้กำหนดการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านคนพิการ เพื่อให้คนพิการมีศักยภาพที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ประกอบกับในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน ซึ่งพลเมืองไทยทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งการพัฒนาแบบองค์รวมที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยอยู่ภายใต้ 3 เสาหลักของกฎบัตรอาเซียน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งจำเป็นมากในการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาชาติ การให้ความรู้เพิ่มเติมกับผู้บริหารองค์กรหรือสมาชิกขององค์กร เป็นเรื่องที่องค์กรจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้บริหารองค์กรเป็นส่วนสำคัญที่จะนำมาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร เพื่อนำความรู้ที่ได้มาใช้พัฒนาองค์กรของตนเอง และได้ใช้เป็นข้อมูลในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานระหว่างกันได้  อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์และสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรต่อไป

ดังนั้นทางสมาคมสหภาพคนตาบอดและคนพิการเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ จึงมีความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในประเด็นดังกล่าว โดยได้จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับผู้บริหารองค์กรคนพิการ ให้สามารถมีทักษะมีประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรคนพิการในระดับท้องถิ่นหรือชุมชนในท้องถิ่นที่ตนอาศัยและมีส่วนร่วมได้ ตลอดจนสามารถกำหนดแผนงานยุทธศาสตร์ในการสร้างแนวทางและมาตรการการบริหารองค์กรของคนพิการ เพื่อพัฒนาองค์กรให้ทันตามความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน และสอดคล้องต่อการรองรับของประเทศไทยในการเข้าสู่การเป็นประชาคมกลุ่มประเทศอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 นี้

3.  วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาพัฒนาและเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดการองค์กรด้านต่างๆตลอดจนแนวทางการบริหารองค์กรให้แก่ผู้บริหารองค์กรคนพิการ

3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้สร้างความคุ้นเคยซึ่งกันและกันและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนสร้างความร่วมมือและประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป

 

4.  กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน ประกอบด้วย

4.1 ผู้นำและผู้บริหารองค์กรคนพิการซึ่งเป็นองค์กรสมาชิกของสมาคมสหภาพฯ 29 องค์กร องค์กรละ 2 คน รวม  58 คน

4.2 ผู้นำองค์กรคนพิการซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายของสมาคมสหภาพฯ 12 องค์กร องค์กรละ 1 คน  รวม 12 คน


5. กิจกรรมการดำเนินงาน

5.1 จัดบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ผลกระทบจากการเป็นประชาคมอาเซียน” โดยวิทยากรซึ่งเป็นคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น.

5.2 จัดบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “การกำหนดแผนยุทธศาสตร์หรือมาตรการการบริหารองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมกลุ่มประเทศอาเซียน” โดยวิทยากรซึ่งเป็นคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.30 น.

5.3 การแบ่งกลุ่มอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการบริหารจัดการองค์กรคนพิการ  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 16.00 น.

5.4 สรุปการสัมมนาและประเมินผลการสัมมนา ตั้งแต่เวลา 16.00 – 17.00 น.


6. ขั้นตอนการดำเนินงาน

6.1 ร่างโครงการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมสมาคมสหภาพคนตาบอดและคนพิการเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ

6.2 แต่งตั้งกรรมการบริหารโครงการ จัดประชุม มอบหมายความรับผิดชอบ

6.3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.4 ดำเนินงานตามโครงการ

6.5 ติดตามประเมินผล

6.6 รายงานผลการต่อหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน


7. สถานที่ดำเนินงาน

ณ  ห้องประชุม ชั้น 1 สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด  เลขที่ 126/440  หมู่  5  เคหะชุมชนนนทบุรี  ถนนสุขาประชาสรรค์  ตำบลปากเกร็ด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 11120

 

8.  ระยะเวลาการดำเนินงา

จำนวน 1 วัน คือ วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. หรือ ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณแล้ว


9.  ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ

9.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่คณะกรรมการบริหารสมาคมสหภาพฯ จำนวน 8 คน คือ

1.  ร้อยเอกชาญ                   สุปินะ                    นายกสมาคม

2.  นายสมหวัง                     เผือกพิพัฒ              อุปนายกฝ่ายบริหาร

3.  นายวิรัช                         สุขเจริญ                เลขานุการ

4.  นายสวอง                        นวลอ่อน               เหรัญญิก

5.  นางสาวมะลิวัลย์                ประเสริฐศรี            นายทะเบียน

6.  นายอัมพร                        กัณหาบุตร            ประชาสัมพันธ์

7.  ร้อยตรีถวิล                       ครุฑทองนาค         ปฏิคม

8. นางจิราพร                        เนียรมงคล             กรรมการ

9.2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ

1. เจ้าหน้าที่โครงการ          จำนวน  2 คน

2. อาสาสมัคร                   จำนวน  7 คน

รวมผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ  จำนวน  17 คน


10. การประเมินผลโครงการ

10.1  ประเมินผลการดำเนินโครงการ

10.1.1  ประเมินผลก่อนการดำเนินโครงการ

10.1.2  ประเมินผลระหว่างการดำเนินโครงการ

10.1.3  ประเมินผลหลังการดำเนินโครงการ

10.2  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ

10.2.1  แบบสอบถาม

10.2.2  แบบสังเกตพฤติกรรม

10.2.3  แบบสอบถามประเมินความรู้ และประเมินความพอใจ


11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

11.1 ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาพัฒนาและเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดการองค์กรด้านต่างๆตลอดจนแนวทางการบริหารองค์กรให้แก่ผู้บริหารองค์กรคนพิการ

11.2 ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้สร้างความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนสร้างความร่วมมือและประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป


12. งบประมาณดำเนินงาน

12.2  ประมาณการรายจ่าย

12.2.1  ค่าอาหาร

- อาหารกลางวัน 70 คน * 60 บาท                                                          4,200 บาท

- อาหารว่าง 70 คน* 2 มื้อ *20 บาท                                                      2 ,800 บาท

12.2.2  ค่าตอบแทนวิทยากร  2 คน* 2,000 บาท                                        4,000 บาท

12.2.3  ค่าตอบแทนอาสาสมัคร 7 คน* 300 บาท                                         2,100 บาท

12.2.4  ค่าเช่าและค่าตกแต่งสถานที่                                                         5,000 บาท

12.2.5  ค่าจัดทำเอกสารประกอบ                                                             5,000 บาท

12.2.6  ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ                                                            5,000 บาท

12.2.7  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                                                                    5,000 บาท

12.2.8  ค่าของที่ระลึกประธานเปิด-ปิดโครงการ                                             1,000 บาท

12.2.9  ค่าบันทึกภาพ ล้าง อัด ขยาย                                                         2,000 บาท

รวมเป็นเงิน                                       36,100 บาทลงชื่อ..................................................................(นายวิรัช  สุขเจริญ)

เลขานุการสมาคมสหภาพคนตาบอดและคนพิการเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ

ผู้เสนอโครงการ


ลงชื่อ  ร้อยเอก………………………………….

(ชาญ  สุปินะ)

นายกสมาคมสหภาพคนตาบอดและคนพิการเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ

ผู้เห็นชอบโครงการ
แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2016 เวลา 14:39 น.
 
ป้ายโฆษณา