ข้อบังคับ ของสมาคมสหภาพคนตาบอดในประเทศไทยเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ แก้ไขเพิ่มครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

001 002 003 004 005 006 007

ระเบียบสมาคมสหภาพคนตาบอดและคนพิการเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ ว่าด้วย การบริหารจัดการสลาก พ.ศ. 2556

001 002 003 004

ระเบียบสมาคมสหภาพคนตาบอดและคนพิการเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556

001 002 003 004 005 006 007 008

ระเบียบสมาคมสหภาพคนตาบอดและคนพิการเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ ว่าด้วย การบริหารกิจการสมาคม พ.ศ. 2552

ระเบียบสมาคมสหภาพคนตาบอดและคนพิการเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ ว่าด้วย การบริหารกิจการสมาคม พ.ศ. 2552
ระเบียบสมาคมสหภาพคนตาบอดและคนพิการเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ ว่าด้วย การบริหารกิจการสมาคม พ.ศ. 2552

002 003 004 005 006

ระเบียบสมาคมสหภาพคนตาบอดและคนพิการเพื่อการสร้างงนสร้างอาชีพ ว่าด้วย การใช้อาคารสถานที่ พ.ศ. 2552

001 002

ระเบียบสมาคมสหภาพคนตาบอดและคนพิการเพื่อการสร้างงนสร้างอาชีพ  ว่าด้วย การใช้อาคารสถานที่ พ.ศ. 2552
ระเบียบสมาคมสหภาพคนตาบอดและคนพิการเพื่อการสร้างงนสร้างอาชีพ ว่าด้วย การใช้อาคารสถานที่ พ.ศ. 2552

การประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 24 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม ตึกนวมหาราช สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ กรุงเทพมหานคร

การประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 24 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม ตึกนวมหาราช สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ กรุงเทพมหานคร
การประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 24 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม ตึกนวมหาราช สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ กรุงเทพมหานคร

32557 32561 32563 32564 18194697_1052654941502124_9202873475005280821_n 18198367_1052654868168798_1766177447151303496_n

การประชุมสัมมนาการสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ครั้งที่ 22 เรื่อง “ไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมไทยก้าวไกล” จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษยน 2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สัมมนาโครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 – 2564 (แผนปฏิบัติการภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564) “การประชุมยกร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนนทบุรี ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564” วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเดอะริช ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จัดโดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนนทบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ร้อยเอกนิตย์ชาญ สุปินะ นายกสมาคมสหภาพคนตาบอดในประเทศไทย เป็นผู้แทนสมาคมฯ รับเงินอุดหนุนกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน ประจำปี 2560 ณ ตึกมหิดล ชั้น 2 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร้อยเอกนิตย์ชาญ สุปินะ นายกสมาคมสหภาพคนตาบอดในประเทศไทยเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมงานสถาปนา สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบรอบ 78 ปี

ร้อยเอกนิตย์ชาญ สุปินะ นายกสมาคมสหภาพคนตาบอดในประเทศไทย

เพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมงานสถาปนา

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบรอบ 78 ปี